STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR HÅNDBALLGRUPPA
Revidert 03.05.2021
Dokumentet er en følge av styrevedtaket i BSF-Håndballgruppa: ”Håndballgruppas styre skal utarbeide skriftlige mål og strategi for håndballgruppa og lagene. Lagledere og trenere skal uttale seg før iverksetting. Mål og strategier skal differensieres på alderstrinnene.”

Hovedmål

Flest mulig lengst mulig BSF-Håndballgruppa skal gi et idrettstilbud til barn og ungdom innenfor sunne, sportslige, sosiale og økonomiske rammer. For de yngste klassene skal det satses på bredde, og for de eldre klassene skal det satses både på bredde og sportslige resultater. BSF Håndballgruppe skal aktivt arbeide for å beholde spiller så lenge som mulig, som aktive utøvere. Det skal være morsomt å spille håndball i BSF. Andre mål Utvikle det sosiale og miljømessige i klubben I BSF-Håndballgruppa ønsker vi et godt miljø med tilpassede utfordringer. Miljøet skal passe både for de spillere som vil bruke mye tid på håndball og for de spillere som ønsker håndball som en aktivitet for å holde seg i bevegelse. Samarbeid med andre grupper Håndballgruppa søker samarbeid med andre grupper i BSF, slik at flest mulig kan drive flere idretter samtidig. Skape trygghet, trivsel, mestringsfølelse og tilhørighet. Vi søker å utvikle spillere og lag med spilleglede, håndballforståelse og god oppførsel på og utenfor banen. BSF-Håndballgruppa og lagene skal ha et godt samarbeid med foreldre/foresatte. Spillere per alderstrinn Et viktig aspekt for å ivareta både bredde og kvalitet, er nok spillere. Det er et mål å ha et tilbud på hvert alderstrinn fra Loppetass til J/G 15. Det kortsiktige målet for gutter er å ha tre lag innen 3 år, det langsiktige målet er lag på alle alderstrinn. En viktig faktor for å kunne ha dette som et realistisk mål er å gi et godt tilbud allerede fra ballskolen i samarbeid med fotballgruppa.

Holdninger og retningslinjer

Holdninger allerede fra den laveste aldersgruppen er en avgjørende faktor for å oppnå både de sosiale og sportslige mål BSF-Håndballgruppa har satt. Overordnede faktorer er: Utvikle kultur for å komme for å trene - møte opp for å trene, ikke bli trent Respekt for klubbens-, lagledernes- og sine medspilleres tid og ønske om kvalitet under trening og kamp Bry seg om å hjelpe hverandre til positive opplevelser både på og utenfor banen Treningsfremmøte i rett tid. Varsle fravær. Det er utarbeidet konkrete og forpliktende retningslinjer for å understreke og utvikle videre klubbens fokus på både sportslige og menneskelige egenskaper. Retningslinjene skal være rettesnor for alle trenere, ledere, spillere og foreldre i BSF-Håndballgruppe Retningslinjer: Det er utarbeidet retningslinjer for hvert alderstrinn Alle som påtar seg et verv for BSF-Håndballgruppe skal etterleve retningslinjene etter beste evne. Retningslinjene skal være kommunisert ut til spillere og foreldre. En viktig og avgjørende faktor for å utvikle klubben videre er den enkelte foresattes oppførsel i forhold til klubben, styret, lagledelsen og spillerne (både sine egne barn og andres) i klubben. Foreldrevettregler utarbeidet av Norges Idrettsforbund gjelder i BSF-Håndballgruppa. Rekruttering: BSF-Håndballgruppe bør etterstrebe å arrangere håndballskole for barn i skolepliktig alder. Håndballskolen skal være klubbens rekrutteringskilde av så vel spillere som fremtidige trenere og dommere. Håndballskolen skal drives etter prinsipper utarbeidet av Norges Håndballforbund. Det bør være en ansvarlig leder med håndball- eller aktivitetslederkompetanse og en hjelpetrener. I tillegg bør interesserte spillere fra 14 år og eldre involveres. Håndballskolen er en meget viktig ressurs for å få et best mulig tilbud til flest mulig spillere i årene fremover. Målet er å ha minimum 12 jenter-, og etter hvert 12 gutter pr år. Markedsføring for å rekruttere spillere skal skje i samarbeid med skolene. Vi skal sende ut informasjonsbrosjyrer, bruke sosiale medier og våre medlemmer som viktige markedsførere av vårt tilbud. Klubben har en fast barneidrettsansvarlig. Retningslinjer for dette ligger hos Håndballforbundet. Oppsett av lag med mange spillere I de aldersklasser hvor det er mange spillere melder man på flere lag i serien. Lagene skal fungere som ett lag med felles trening og sosiale tiltak. Oppsett av lag med for få spillere Aldersklasser med få spillere skal tilbys spill i aldersklassen over, eventuelt sammenslåing med aldersklassen under, eller søke samarbeid med andre klubber. Nye spillere fra andre klubber: Vi skal ikke gå aktivt ut å rekruttere spillere fra andre klubbers nedslagsfelt. Tar spillere/ foreldre kontakt med klubben, med ønske om å spille for BSF, skal vi følge retningslinjer fra NHF. Trenere/ lagledere skal ta kontakt med leder av BSF- Håndballgruppa som igjen tar kontakt med leder i motpartens klubb, slik at vi formelt gjør dette riktig. Hospitering BSF håndball BSF skal være en breddeklubb og skal følgelig ha som overordnet målsetting «flest mulig lengst mulig». I dette ligger det at treningsarbeidet rundt lagene primært skal ha som fokus at så mange spillere som mulig fortsetter med håndball fra barne- og ungdomshåndball helt opp til seniornivå. Samtidig skal klubben legge til rette for de spillerne som ønsker å utvikle seg videre og har talent og ferdigheter til å utvikle seg forbi gjennomsnittet. Et hovedtiltak for å denne spillerutviklingen er hospitering. Hospitering skal gi mulighet for å trene med spillere på et høyere nivå, samt øke treningsmengden. Hospitering er et treningstilbud, der spillere gis mulighet for å trene med et lag på et høyere alders- og ferdighetsnivå i en begrenset tidsperiode. For at hospitering skal være vellykket, gjelder følgende retningslinjer: 1. For at en spiller skal kunne få hospitere skal spilleren a) vise gode holdninger innad i eget lag, b) delta på treninger på eget lag, c) ha et over gjennomsnittlig ferdighetsnivå i eget lag. Det er treneren til laget/årsklassen spilleren hører til som avgjøre hvilke(n) spillere som oppfyller disse kriteriene. 2. Det skal tas hensyn til spiller og treningsbelastningen som kan øke ved hospitering. Trener skal i samarbeid med spiller avklare antall treningsøkter og ta hensyn til eventuell annen idrett 3. Hospiteringsperioden skal være avtalt før man starter, med fast sluttdato. (En anbefalt periode kan være en måned.) Etter denne perioden skal det vurderes om hospiteringen gir ønsket resultat. Denne vurderingen foretas av trener for begge lag og spiller sammen. 4. På bakgrunn av vurderingen kan det avtales ny hospiteringsperiode. 5. Hospitering bør komme som et tillegg til eget lags treningsaktiviteter. Dersom treninger eller kamper kolliderer skal eget lag prioriteres. 6. For at hospitering skal være vellykket er det avgjørende med god kommunikasjon mellom alle parter; trenere på begge lag, spillere og foresatte 7. Hospitering kan også utvides til å gjelde kamper hvis dette er formålstjenlig for spillerens utvikling. Låne spillere til kamp gjelder når eget alderstrinn ikke kan stille nok spillere. Det skal ikke lånes spillere fra ”yngre” lag til kamp på bekostning av spillere som har holdninger, treningsinnsats og fremmøte i det aktuelle alderstrinn. Ved lån av spillere på de minste lagene skal dette gå etter et prinsipp om at alle som ønsker å spille på andre lag kan få muligheten. Et rulleringssystem organiseres eventuelt mellom laglederne på de enkelte lag. Mener trenerne at en yngre spiller styrker laget med å være med, bør det vurderes om spilleren skal flyttes opp permanent Flytte opp spillere fra J/G 12 Mener håndballstyret at spiller er så god at han/hun bør gå opp en aldersklasse for å ha mulighet til å videreutvikle og utnytte sitt fulle potensial, kan dette vurderes i samråd med trenere og foresatte. Trenere på begge lag vil i samråd med sportslig leder foreta en vurdering på om spiller skal flyttes opp fast og skal godkjennes i håndballstyret. Fast RETNINGSLINJER FOR TRENER/LAGLEDER - Antall voksne per trening i alle aldre skal minimum være 2 stk. Dersom trener/lagleder er forhindret fra å møte på trening skal foreldregruppen delta/gjennomføre treningen sammen med trener/lagleder - ALDERSGRUPPE 5 ÅR (Fotball/Håndball) TRENERE – OPPMENN – ORGANISERING OG TILRETTELEGGING AV TRENING Mål: Til enhver tid ha nok trenere med trenerkompetanse tilpasset de ulike nivå Rekruttere lagledelse blant foreldre Godt organiserte treningsøkter for alle lag i hall/gymsal
Generalsponsor
Bjørkelangen Sportsforening Adresse: Haldenveien 45, 1940 Bjørkelangen Besøksadresse: Haldenveien 45. Man - Fre 08.00 - 15.00 Bankkonto: 1280 26 41093 Telefon: 982 84 897 E-post: dagligleder@bsf.nu
GENERALSPONSOR
STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR HÅNDBALLGRUPPA
Revidert 03.05.2021
Dokumentet er en følge av styrevedtaket i BSF- Håndballgruppa: ”Håndballgruppas styre skal utarbeide skriftlige mål og strategi for håndballgruppa og lagene. Lagledere og trenere skal uttale seg før iverksetting. Mål og strategier skal differensieres på alderstrinnene.”

Hovedmål

Flest mulig lengst mulig BSF-Håndballgruppa skal gi et idrettstilbud til barn og ungdom innenfor sunne, sportslige, sosiale og økonomiske rammer. For de yngste klassene skal det satses på bredde, og for de eldre klassene skal det satses både på bredde og sportslige resultater. BSF Håndballgruppe skal aktivt arbeide for å beholde spiller så lenge som mulig, som aktive utøvere. Det skal være morsomt å spille håndball i BSF. Andre mål Utvikle det sosiale og miljømessige i klubben I BSF-Håndballgruppa ønsker vi et godt miljø med tilpassede utfordringer. Miljøet skal passe både for de spillere som vil bruke mye tid på håndball og for de spillere som ønsker håndball som en aktivitet for å holde seg i bevegelse. Samarbeid med andre grupper Håndballgruppa søker samarbeid med andre grupper i BSF, slik at flest mulig kan drive flere idretter samtidig. Skape trygghet, trivsel, mestringsfølelse og tilhørighet. Vi søker å utvikle spillere og lag med spilleglede, håndballforståelse og god oppførsel på og utenfor banen. BSF-Håndballgruppa og lagene skal ha et godt samarbeid med foreldre/foresatte. Spillere per alderstrinn Et viktig aspekt for å ivareta både bredde og kvalitet, er nok spillere. Det er et mål å ha et tilbud på hvert alderstrinn fra Loppetass til J/G 15. Det kortsiktige målet for gutter er å ha tre lag innen 3 år, det langsiktige målet er lag på alle alderstrinn. En viktig faktor for å kunne ha dette som et realistisk mål er å gi et godt tilbud allerede fra ballskolen i samarbeid med fotballgruppa.

Holdninger og retningslinjer

Holdninger allerede fra den laveste aldersgruppen er en avgjørende faktor for å oppnå både de sosiale og sportslige mål BSF-Håndballgruppa har satt. Overordnede faktorer er: Utvikle kultur for å komme for å trene - møte opp for å trene, ikke bli trent Respekt for klubbens-, lagledernes- og sine medspilleres tid og ønske om kvalitet under trening og kamp Bry seg om å hjelpe hverandre til positive opplevelser både på og utenfor banen Treningsfremmøte i rett tid. Varsle fravær. Det er utarbeidet konkrete og forpliktende retningslinjer for å understreke og utvikle videre klubbens fokus på både sportslige og menneskelige egenskaper. Retningslinjene skal være rettesnor for alle trenere, ledere, spillere og foreldre i BSF- Håndballgruppe Retningslinjer: Det er utarbeidet retningslinjer for hvert alderstrinn Alle som påtar seg et verv for BSF- Håndballgruppe skal etterleve retningslinjene etter beste evne. Retningslinjene skal være kommunisert ut til spillere og foreldre. En viktig og avgjørende faktor for å utvikle klubben videre er den enkelte foresattes oppførsel i forhold til klubben, styret, lagledelsen og spillerne (både sine egne barn og andres) i klubben. Foreldrevettregler utarbeidet av Norges Idrettsforbund gjelder i BSF- Håndballgruppa. Rekruttering: BSF-Håndballgruppe bør etterstrebe å arrangere håndballskole for barn i skolepliktig alder. Håndballskolen skal være klubbens rekrutteringskilde av så vel spillere som fremtidige trenere og dommere. Håndballskolen skal drives etter prinsipper utarbeidet av Norges Håndballforbund. Det bør være en ansvarlig leder med håndball- eller aktivitetslederkompetanse og en hjelpetrener. I tillegg bør interesserte spillere fra 14 år og eldre involveres. Håndballskolen er en meget viktig ressurs for å få et best mulig tilbud til flest mulig spillere i årene fremover. Målet er å ha minimum 12 jenter-, og etter hvert 12 gutter pr år. Markedsføring for å rekruttere spillere skal skje i samarbeid med skolene. Vi skal sende ut informasjonsbrosjyrer, bruke sosiale medier og våre medlemmer som viktige markedsførere av vårt tilbud. Klubben har en fast barneidrettsansvarlig. Retningslinjer for dette ligger hos Håndballforbundet. Oppsett av lag med mange spillere I de aldersklasser hvor det er mange spillere melder man på flere lag i serien. Lagene skal fungere som ett lag med felles trening og sosiale tiltak. Oppsett av lag med for få spillere Aldersklasser med få spillere skal tilbys spill i aldersklassen over, eventuelt sammenslåing med aldersklassen under, eller søke samarbeid med andre klubber. Nye spillere fra andre klubber: Vi skal ikke gå aktivt ut å rekruttere spillere fra andre klubbers nedslagsfelt. Tar spillere/ foreldre kontakt med klubben, med ønske om å spille for BSF, skal vi følge retningslinjer fra NHF. Trenere/ lagledere skal ta kontakt med leder av BSF- Håndballgruppa som igjen tar kontakt med leder i motpartens klubb, slik at vi formelt gjør dette riktig. Hospitering BSF håndball BSF skal være en breddeklubb og skal følgelig ha som overordnet målsetting «flest mulig lengst mulig». I dette ligger det at treningsarbeidet rundt lagene primært skal ha som fokus at så mange spillere som mulig fortsetter med håndball fra barne- og ungdomshåndball helt opp til seniornivå. Samtidig skal klubben legge til rette for de spillerne som ønsker å utvikle seg videre og har talent og ferdigheter til å utvikle seg forbi gjennomsnittet. Et hovedtiltak for å denne spillerutviklingen er hospitering. Hospitering skal gi mulighet for å trene med spillere på et høyere nivå, samt øke treningsmengden. Hospitering er et treningstilbud, der spillere gis mulighet for å trene med et lag på et høyere alders- og ferdighetsnivå i en begrenset tidsperiode. For at hospitering skal være vellykket, gjelder følgende retningslinjer: 1. For at en spiller skal kunne få hospitere skal spilleren a) vise gode holdninger innad i eget lag, b) delta på treninger på eget lag, c) ha et over gjennomsnittlig ferdighetsnivå i eget lag. Det er treneren til laget/årsklassen spilleren hører til som avgjøre hvilke(n) spillere som oppfyller disse kriteriene. 2. Det skal tas hensyn til spiller og treningsbelastningen som kan øke ved hospitering. Trener skal i samarbeid med spiller avklare antall treningsøkter og ta hensyn til eventuell annen idrett 3. Hospiteringsperioden skal være avtalt før man starter, med fast sluttdato. (En anbefalt periode kan være en måned.) Etter denne perioden skal det vurderes om hospiteringen gir ønsket resultat. Denne vurderingen foretas av trener for begge lag og spiller sammen. 4. På bakgrunn av vurderingen kan det avtales ny hospiteringsperiode. 5. Hospitering bør komme som et tillegg til eget lags treningsaktiviteter. Dersom treninger eller kamper kolliderer skal eget lag prioriteres. 6. For at hospitering skal være vellykket er det avgjørende med god kommunikasjon mellom alle parter; trenere på begge lag, spillere og foresatte 7. Hospitering kan også utvides til å gjelde kamper hvis dette er formålstjenlig for spillerens utvikling. Låne spillere til kamp gjelder når eget alderstrinn ikke kan stille nok spillere. Det skal ikke lånes spillere fra ”yngre” lag til kamp på bekostning av spillere som har holdninger, treningsinnsats og fremmøte i det aktuelle alderstrinn. Ved lån av spillere på de minste lagene skal dette gå etter et prinsipp om at alle som ønsker å spille på andre lag kan få muligheten. Et rulleringssystem organiseres eventuelt mellom laglederne på de enkelte lag. Mener trenerne at en yngre spiller styrker laget med å være med, bør det vurderes om spilleren skal flyttes opp permanent Flytte opp spillere fra J/G 12 Mener håndballstyret at spiller er så god at han/hun bør gå opp en aldersklasse for å ha mulighet til å videreutvikle og utnytte sitt fulle potensial, kan dette vurderes i samråd med trenere og foresatte. Trenere på begge lag vil i samråd med sportslig leder foreta en vurdering på om spiller skal flyttes opp fast og skal godkjennes i håndballstyret. Fast RETNINGSLINJER FOR TRENER/LAGLEDER - Antall voksne per trening i alle aldre skal minimum være 2 stk. Dersom trener/lagleder er forhindret fra å møte på trening skal foreldregruppen delta/gjennomføre treningen sammen med trener/lagleder - ALDERSGRUPPE 5 ÅR (Fotball/Håndball) TRENERE – OPPMENN – ORGANISERING OG TILRETTELEGGING AV TRENING Mål: Til enhver tid ha nok trenere med trenerkompetanse tilpasset de ulike nivå Rekruttere lagledelse blant foreldre Godt organiserte treningsøkter for alle lag i hall/gymsal
Bjørkelangen Sportsforening Adresse: Haldenveien 45, 1940 Bjørkelangen Besøksadresse: Haldenveien 45. Man - Fre 08.00 - 15.00 Bankkonto: 1280 26 41093 Telefon: 982 84 897 E-post: dagligleder@bsf.nu
MENY